Thermosept ER

Thermosept® ER во комбинација со Thermosept®ED или Thermosept®PAA овозможува сеопфатно чистење и дезинфекција при хемо-термичко репроцесирање на флексибилните ендоскопи

Основни карактеристики

  • енизмска моќ на чистење
  • одлична компатибилност со материјалите
  • без пена
  • биоразградлив

Места на примена:

Флесибилните ендоскопи и дополнителната ендоскопска опрема може да се репроцесираат или со алдехид - базираниот Thermosept®ED или безалдехидниот Thermosept® PAA .

Во двата случаи Thermosept®ER се користи како средство за чистење. Сите производи инхибираат создавање на пена и овозможуваат избор помеѓу студена и топла вода во секој чекор на програмата. Доколку средствата правилно се употребуваат, не се очекува создавање на пена.

Thermosept®ER и Thermosept® ED се компатибилни.
Напомена: Не е можно да се комбинираат Thermosept®ER и Thermosept®ED, во кратки програми во кој дезифициенсот се пумпа во средство за чистење.

Пакување:

  • Thermosept ER канистер 5 L
image

Производител