Thermosept AF

Thermosept® AF во комбинација со средството за чистење Thermosept® ЕР нуди сеопфатно чистење и дезинфекција за хемо-термичко репроцесирање на флексибилните ендоскопи

Основни карактеристики

  • Безалдехидна дезинфекција на ендоскопи
  • Широка антимикробна ефикасност
  • Одлична компатибилност со материјалите
  • Без пена

Места на примена:

Флесибилните ендоскопи и дополнителната ендоскопска опрема може да се репроцесираат или со без-алдехидни или алдехид-базирани производи.

Thermosept®AF овозможува безалдехидна дезинфекција.

За чистење Thermosept®AF се комбинира со Thermosept®ЕR.

И двата производи инхибираат создавање на пена и овозможуваат избор помеѓу студена и топла вода за стартување на машината.

Thermosept®AF и Thermosept® ЕR се компатибилни.

Пакување:

  • Thermosept AF канистер 5 L
image

Производител