Dialox HP

Уникатно високоефикасно средство за дезинфекција, чистење и декалцификација.
Патентирана формулација базирана на активен кислород која може да се користи за сите машини за дијализа и системи за обработка на водата во центрите за дијализа.

Основни карактеристики

  • Целосна микробиоцидна ефикасност
  • Дезинфекција/чистење/декалцификација во еден чекор
  • Готов за употреба
  • Кратко време на воспоставување на контакт
  • Препознатлив по спроводливоста
  • Не е класифициран во опасни добра

Места на примена:

Уникатен дезинфициенс /чистач /деkалцификатор за целосна хигиена на хидрауличните кола на генераторите за дијализа и системите за обработка на водата во центрите за дијализа. (CE 0297)

Начин на употреба:

Dialox HP може редовно да се користи како поединечно хигиенско средство за опремата за дијализа, во хемиската дезинфекциона програма.

Dialox HP е готов за употреба (пропорциите машината автоматски ги пресметува и разредува - да се следат упатствата на производителот на опремата за дијализа, на пример 1/25 или 1/35 на 200Ц или 370Ц).

Dialox HP е развиен за симултана дезинфекција, чистење и декалцификација на опремата за дијализа.

Пакување:

  • Dialox HP 5 L
image

Производител