rinse cip

средство за плакнење.

  • Овозможува сушење без да остава траги
  • Оптимално навлажнување на предметите кои треба да се измијат
  • Нежен за метеријалите
  • Одобрено од Miele
  • Може да се користи за миење после чистење на постројките (на пример CIP)

Места на примена:

Течен киселински агенс за испирање после машинско репроцесирање, за употреба во крајниот испирачки циклус.

Методи/инструкции за употреба:

arcana® rinse cip се додава во крајниот циклус на плакнење. arcana® rinse cip се дозира на следниот начин: во зависност од способноста за навлажнување на материјалите: 0.1 – 0.5 %, односно 1 – 5 гр/л arcana® rinse cip. Дозирањето се врши преку пумпи за дозирање кои се инсталирани на машината.

Пакување:

  • Канистер од 5 L
  • Канистер од 30 L