GA cip

Течен дезинфекционен концентрат на база на алдехидни соединенија (без формалдехид), за дезинфекција на површини и постројки.

  • Препаратот е ефективен и не пени
  • Добра компатибилност со материјалите
  • Исплакнување без остатоци
  • Се користи за дезинфекција на постројки (CIP постројки)
  • Ефективноста е тестиран согласно европските стандарди

Места на примена:

Перформансите на производот arcana® GA cip се направени за да се употребува во областите каде има индустриско производство (прехранбена, фармацевтска, козметичка индустрија). arcana® GA cip не пени и поради тоа може да се употребува во циркуларниот метод за дезинфекција на постројки (на пример CIP постројки).

Методи/инструкции за употреба:

Кај многу онечистените површини ако е потребно да се направи предчистење. Посакуваниот arcana® GA cip раствор за употреба се добива со додавање на потребната количина концентрат од производот во вода. Потоа се нанесува растворот за употреба на површините кои треба да се дезинфицираат:

  • да се испрскаат поголемите површини
  • да се стави опремата во работниот раствор
  • да се пребришат подовите и работни површини
  • преку циркулирање, со испумпување во постројките и каналните системи.

Обратете внимание површините да бидат целосно навлажнети. По завршување на препорачаното контактно време, површините кои се во контакт со прехранбени производи треба последователно да се премијат со доволна количина на вода (со квалитет на вода за пиење).

Пакување:

  • Канистер од 10 L